Cyfieithu

Mae Trywydd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu testun cynhwysfawr o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg.


Ers sefydlu’r cwmni yn 2009, rydym wedi sicrhau contractau mawr ar gyfer cleientiaid cenedlaethol a rhanbarthol, ac rydym yn darparu gwasanaeth i nifer helaeth o gleientiaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Mae ein tîm profiadol o gyfieithwyr yn darparu gwasanaeth cyfeillgar, trwyadl a dibynadwy. Rydym yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru i sicrhau bod Trywydd yn cyrraedd y safon broffesiynol a gydnabyddir, ac, yn 2011, cawsom wahoddiad i ddod yn un o Aelodau Corfforaethol cyntaf y Gymdeithas hon. Mae’r holl staff hefyd yn aelodau o’r Gymdeithas, a hynny trwy drefn arholi.

Mae Trywydd yn defnyddio’r feddalwedd cof cyfieithu soffistigedig Déjà Vu X3 ar gyfer ein holl waith cyfieithu. Mae’r offeryn pwerus hwn yn ategu sgiliau ein cyfieithwyr, yn sicrhau cysondeb o ran terminoleg, ac yn galluogi nifer o gyfieithwyr i ddefnyddio’r un cof cyfieithu ar yr un pryd. Wrth ddefnyddio’r feddalwedd hon, mae rhestrau geirfa, geiriaduron, corpws a data amlieithog yn cael eu storio, eu rhannu, a’u cyfoethogi.

Mae ein gweithdrefnau sicrhau ansawdd yn gofalu bod pob darn o waith yn cael ei olygu a’i brawfddarllen gan uwch-gyfieithydd, gan sicrhau’r ansawdd a’r cysondeb gorau posibl. Trwy ein rhwydwaith o gyfieithwyr cymeradwy, gallwn ymgymryd â phrosiectau cyfieithu mawr a gweithio i amserlenni tynn, yn ogystal â dyrannu gwaith o natur arbennig i unigolion penodol.

Mae ein swyddfa ar agor yn ystod oriau gwaith arferol, ond gallwn drefnu i’ch gwaith gael ei gyfieithu dros nos neu ar benwythnosau a gwyliau banc, os oes angen.

Beth am gysylltu â ni?

Ffoniwch (01267) 246 866
neu anfonwch neges e-bost i post@trywydd.cymru